Home Templates Technology Events Joomla sử dụng Crowdin làm nền tảng bản địa hóa chính thức

Joomla sử dụng Crowdin làm nền tảng bản địa hóa chính thức

Joomla vừa thông báo Crowdin sẽ là công cụ chính thức để phát triển các gói ngôn ngữ cho phiên bản Joomla 4

Đề xuất

Dự án Crowdin cho phép để tất cả mọi người có thể tham gia vào quá trình dịch thuật bằng "các đề xuất" dành cho phần đã dịch, bình chọn cho đề xuất, hoặc nêu ra ý kiến khi thấy phần dịch bị sai. Không cần thiết phải đăng ký vẫn có thể tham gia vào khâu này (https://crowdin.com/project/joomla-cms)

Chứng thực

Một nhóm người dùng sẽ có vai trò chứng thực các đề xuất, có thể duyệt hoặc từ chối các đề xuất này. Các chứng thực viên là thành viên của đội Core Translation để đảm bảo chất lượng của các gói ngôn ngữ đạt kết quả tốt nhất.

Dựng các gói ngôn ngữ

Các gói ngôn ngữ được đóng gói thành bản .zip có thể cài đặt luôn được trong Joomla và được đưa lên Crowndin hàng đêm

Phân phối

Joomla không lấy các gói ngôn ngữ trực tiếp từ Crowndin. Đội dịch sẽ cần thực hiện thêm khâu kiểm thử và đưa lên một máy chủ khác JoomlaCode. Sắp tới các gói này sẽ được đưa lên downloads.joomla.org

Bài viết được dịch từ https://community.joomla.org/blogs/leadership/crowdin-the-joomla-official-localisation-platform.html

Đăng nhập